css3menu.com

css3 button by Css3Menu.com

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
A karmáról
 
a karmáról  A karma megértése nagyon fontos mind a gyakorlás, mind a hétköznapi élet törvényszerűségeinek megértése szempontjából.
 
A Csung Jüan Csikung tanítása nem foglalkozik részletesen a karma elméletével, viszont jól látható, hogy alkalmazza, és figyelembe veszi a karma hatás törvényszerűségeit.

A karma törvényének nem csak a hétköznapi életünkben van jelentősége, hanem a relatív világunk teremtésének, és annak későbbi működtetésében is alapvető szerepe van.
  
E témával foglalkozó bölcsek szerint a karma törvényének felállításával a Teremtő visszavonulhat, és csendesen figyelheti, hogy a világ, minden külső beavatkozás nélkül önmagát szabályozza.
 
Világunk két alapvető területből, az Abszolútból /jang/ és a Relatívból /jin/ áll. Az Abszolút maga a Tao, a Tiszta Tudat, amely csupán egy ártatlan létezés, amely nem tapasztalható.
 
A Relatív világunk egyik markáns jellegzetessége a Karma.
 
A Karma az aktivitás, a születés a halál, a teremtés, a fejlődés és felosztás örökös folyamatát képviseli.
 
Az egyén és az Univerzum létét is a Karma törvénye határozza meg, és tartja fenn, vagy szünteti meg.
 
A relatív világunk az Abszolútban, a Tao-ban nyugszik. A relatív, a Tao megnyilvánulása, amely megnyilvánulás a Csi közvetítésével történhet meg.
 
A Csi a Tao részecskéje, olyan, mint maga a Tao. Ha kell, határtalanul kicsi, és ha szükséges, határtalanul kiterjedt tud lenni.
 
A Taó-t jellemző, rendből – amit a Csi közvetít – a Karma csinál változatosságot, és ő hozza létre a világunkban tapasztalható relatív rendetlenséget.
 
A relatívban minden Csi-ből van, ami maga a Tao. Ez más szóval azt jelenti, hogy a Tao mindenütt jelen van, ahol Csi található, de a Karma hatása miatt az élet mégis relatív síkon zajlik.
A bölcsek szerint a teremtés folyamatának is elengedhetetlen része a Karma.
 
A teremtés a Taónak a karmán történő tükröződése.
 
Amikor a Csi – amely a Tao megfelelője – találkozott a Karmával, akkor létrejött az Elme is, és az Elme létrejöttével elkezdődött a Teremtés folyamata.
 
A Csi, amely energia, és információ is egyben, a Karmával - a cselekvéssel - találkozva létrehozza az Egyéni Tudatot, amelynek állandó többszöröződése az alapja a relatív világunk határtalan változatosságának.
 
A relatív világunk teremtésének folyamatában az első tényező a Csi, és a második az Elme.
 
A Csi, a karmán tükröződve egyedi jelleget kap, egyénivé válik, és egyéni elmeként jelenik meg.
 
Az egyéni elme is, az egyetemes elméhez - a Teremtőhöz – hasonlóan, a karmán tükröződik vissza.
 
Ugyanakkor az egyéni elme, amely a Csi és a Karma együttese, a Csi-n keresztül kapcsolatban áll a Tao-val is.
 
Ezen elmélet alapján úgy tűnik, hogy a karmának a teremtéssel együtt kellett keletkeznie, hiszen a karma, akkor találkozhat a Taót- képviselő Csivel, ha annak kiáramlásával egy időben a Karma már rendelkezésre állt.
 
Azaz a Csivel a Karma is megteremtődött, vagy egy korábbi teremtésből már rendelkezésre állt.
A Karma hatását egyetlen élőlény sem kerülheti el,
 
és miután a hatása ellentétes a Tao hatásával, ezért a Karma, a Tao elérésének akadályának tekinthető.
 
Ebből az alapvetésből logikusan következik, hogy ha valamilyen eljárás ki tudná iktatni a Karma hatását, az egyúttal elvezetne a Tao állapotához is.
 
A Karma-tan minden spirituális irányzat alfája és ómegája. A cselekvésről, és a cselekedetek következményeiről szól.
 
A karma szanszkrit szó, cselekvést jelent, és ezt a kifejezést használják keleten.
 
A karma áthatja az életünket, hiszen ha valamit el akarunk érni, akkor először gondolatban majd a gyakorlatban is cselekednünk kell.
 
A cselekedeteinket megelőző belső képeink, szándékaink, vágyaink, amelyek a gondolataink alapja, cselekvésnek számítanak, mert azokat rezgésként kisugározzuk a külvilág felé, és ez a kisugárzás, hatással van a környezetünkre.
 
A világegyetem pedig, ha nem is azonnal, de – a visszaverődéseken keresztül - minden esetben válaszol az egyén kisugárzott rezgéseire.
 
A cselekedetünknek, vagy szándékainknak célja, pedig, éppen az, hogy javunkra megváltoztassuk a külvilágot. Olyan hatással legyünk a környezetünkre, hogy a szükségleteinket elő tudjuk teremteni.
 
Ha belekezdünk bármilyen cselekvésbe, akár mondjuk a csikung gyakorlásába is, akkor annak következménye nem csak az általunk elérni kívánt célig terjed, hanem annál sokkal tovább.
A cselekvési hatás kiterjedésének végét senki nem tudja megmondani.
 
Érinti a rég meghalt szüleinket, nagyszüleinket, a barátainkat, a gyermekeinket stb.
 
A víz felszínén célba dobott kő is eltalálja a célt, de a becsapódás által keletkezett hullámok eljutnak a tó legtávolabbi pontjáig, sőt minden akadályról vissza is verődnek, akkor is, ha azt mi nem észleljük. A visszaverődés annál több, minél több volt az a közeg, amelyről visszaverődhetett.
 
A cselekedeteink következménye, a hullámok visszaverődéséhez hasonlóan, megtalál bennünket, és minél több dologgal találkozott, akár tudunk róla akár nem, amelyről visszaverődhetett, annál többször kell átélnünk ezt a visszahatást.
 
Egy cselekedet több száz következménnyel járhat.
 
Ez a visszaverődés a Karma, vagy a Sors lényege.
 
Ha volt akció, akkor reakció is lesz. Az ok mindig kivált valamilyen okozatot, és ráadásul az okozat, lényegét tekintve mindig azonos az okkal.
 
A kukorica magjából mindig kukorica fog kifejlődni, és soha nem nevelhető belőle almafa.
 
Mindenki saját élete kovácsa.
 
A rossz és a jócselekedeteink egyaránt visszaverődnek ránk. A cselekedeteink következménye, a tóba dobott kő által keltett hullámokhoz hasonlóan, körkörösen kiterjed a világegyetem legtávolabbi pontjáig, és ha a terjedése közben akadálynak ütközik, visszaverődik, és megtalál bennünket.
 
A közeli bolygókról szinte azonnal, a távolabbiakról később, hónapok vagy évek múlva esetleg a következő életünkben talál meg bennünket.
Egy cselekedetnek akár több ezer visszaverődése is lehet,
 
ami mind a jó mind a rossz cselekedeteinkre érvényes. Ha gyilkosság történik, a gyilkos nem ússza meg az állam által rászabott büntetéssel. A következő életeiben folyamatos szerencsétlenségekkel kell küzdenie, és a végén át kell élnie több százszor azt a halálfélelmet, amit ő okozott másoknak.
 
Ugyanez történik, csak fordított előjellel, a jócselekedetek esetében. Ilyenkor olyan dolgok is sikerülnek, amiért nem tett semmit, sőt mintha minden automatikusan történne. Olyan vágyai is teljesülnek, amire még gondolni sem kellett.
 
A példák a két szélsőséget célozták meg. Az emberek nagy tömege a saját cselekedetei jó és rossz következményében vergődik. A pillanatnyi hangulat, és a begyakorolt cselekvések, automatizmusok döntenek, hogy mire hogyan reagálnak. Legtöbbször nem is gondolják át cselekedeteik távolabbi következményeit, és ha megúsztak is valamit az igazságszolgáltatás előtt, ne legyenek nyugodtak, az Univerzum gondoskodik mindenkinél arról, hogy a visszaverődések megtalálják.
 
Ezt a helyzetet még tovább bonyolítja, mások cselekedeteinek ránk gyakorolt hatása.
 
Mi hiába indítjuk el a hullámainkat az életünk tavának felszínén, ha más, vagy mások, nagyobb erő alkalmazásával elnyomják azokat, sőt teljesen a hatásuk alá is vonhatnak bennünket.
 
Ezeknek a hatásoknak és ellenhatásoknak kibogozhatatlan szövedéke alkotja a földi életünk mindennapjait.
 
A részletekbe tekintve, egyéni karmák rendszerének szövevényéről van szó, amelyben az emberi elmének szinte lehetetlen pontosan meghatározni a cselekedetek következményeit.
 
Az emberi elme képtelen a jelen összes eseményét feldolgozni, így a jövő eseményei is csak a valószínűség szintjén maradhatnak.
 
A bölcsek ezért, jó szándékkal, belátásuk szerint teszik a dolgukat, de cselekedeteik gyümölcsére már nem figyelnek. Tudják, hogy bármi legyen az eredmény a jó szándékkal végzett cselekedet, csak pozitív karmikus hatást eredményezhet.
 
Az életünk irányítása tehát csak részben van a kezünkben, azt valójában a Karmánk irányítja. Eldönthetjük, hogy mit cselekedjünk most, de az előző életeink következményeit is viselni kell.
 
Gondolni kell, arra hogy a mostani cselekedetünkkel a jövőnket, a következő életeinket alapozzuk meg.
 
A jelenünket nagyobb részben a múltunk, és kisebb részben a jelenben végzett cselekedeteink, rövidtávú következményei határozzák meg. A hosszú távú következmények a jövőnkben érvényesülnek.
 
Hamis az a nézőpont, hogy egyszer élünk!
 
Ez a szemléletmód alapozza meg a későbbi beteges, szerencsétlen életek sorozatát.
 
A Karma a relatív világ, az Univerzum, / a tér és az idő / és a Természet / az élet / legalapvetőbb törvénye, amely mindent áthat, és független.
 
Nem ismer kegyelmet, vagy haladékot. Egy nagyon összetett mátrix.
 
A sorsunk alapja a Karma, amely inkarnációkon áthúzódó ok-okozati összefüggések rendszere.
 
A sorsunk pedig az aktuális életünk alakulása egy adott inkarnáción belül.
 
Ahhoz hogy találkozzunk korábbi cselekedeteink következményeivel, cselekednünk kell. A cselekvés aktivizálja a karmát alkotó benyomás csírákat, és a rejtőzködő karma megnyilvánul, és egyben fel is oldódik.
 
Sok más irányzat szerint, a karma ellen nincs mit tenni, el kell viselni. A cselekedeteink következményét, az eredményt, már nem tudjuk befolyásolni.
 
Az eredmény nagyon összetett hatások következménye, és így előre nem látható.
 
A Csung Jüan Csikung álláspontja szerint a Karma hatásai megváltoztathatóak. Nem lenne értelme a gyakorlásnak, ha ennek eredményeként nem tudnánk megváltoztatni az életünket, és így a karmánkat is.
 
A Csung Jüan Csikung Rendszer az Abszolútnak, vagy másként, a Tao-nak az építő elemével, a Csi-vel dolgozik. A gyakorló egyre több csi-t gyűjtve magába, a testében és az elméjében egyre nagyobb lesz a Tao jellemzője, a Rend, azaz egyre jobban hasonlít a Tao-hoz, és egyre jobban távolodik a „rendetlenségtől”, a Karmától.
 
(valójában a Karma is törvényszerűségek alapján, azaz egy másfajta rend szerint működik, a Tao-hoz viszonyítva mégis rendetlenségnek látszik, amely rendetlenséget a csín keresztül a Tao felügyeli)
 
A távolodás azt jelenti, hogy egyszerűen felülemelkedünk korábbi rendetlenségünkön, és ki kerülünk a Karma hatása alól.
 
Ez adja a rendszeres gyakorlás értelmét.
Aki semmit nem tesz, a belső rendje növelése érdekében az sodródik a saját, és mások karmája hullámain
 
mindaddig, amíg meg nem elégeli ezt a kiszolgáltatott állapotot.
 
A múlt karmája csak akkor nyilvánul meg, és oldódik fel, ha cselekszünk. A tétlen ember nem tudja tisztítani a karmáját, mert csak a cselekvés hozza létre azt az állapotot, amelynek következménye kell, hogy legyen, és csak ebben a következményben nyilvánulhat meg a Karma.
 
A nem cselekvés következménye hogy nem történik semmi, és így a háttérben szunnyadó Karma sem nyilvánulhat meg, és így nincs esély annak feloldására sem.
 
Ezért a cselekvés nagyon fontos.
 
Sokan, sajnos téves felfogásból, csak a negatív hatásoktól akarnak megszabadulni, a pozitívaktól nem.
 
A Karma nem mérlegel.
 
Aminek most pozitív hatása van, az más környezeti viszonyok között, átválthat az ellenkezőjébe. A fiatal férfiak 30 éves korukban még csinos nők tömegéről ábrándoznak, de ha ez a vágyuk csak 70 éves korukban teljesül, akkor már nem tekinthető pozitívnak.
 
A bölcsek ezért ajánlják a vágyak korlátozását. A benyomások okozta belső képek vágyakat ébresztenek, a vágyak pedig cselekvésre ösztönöznek. A cselekvésnek pedig következményei lesznek, - hiszen azért cselekszünk – és már létre is hoztuk a Karmát, amelyet bizony többször is visszakaphatunk.
 
A belső képek azok, amelyek meghatározóak, hiszen minden ebből indul ki.
 
A gyilkos, gyilkolásról fantáziál, mielőtt cselekszik. Ha házat építünk, belső képként látjuk magunk előtt az épület formáját. Ez alapozza meg a részletes tervet, és később a kivitelezést, a cselekvésünket.
 
A cselekvés eredménye azonban, a karma szempontjából másodlagos dolog.
 
A cselekvés eredményét, a külső környezeti hatások eltéríthetik, amire a cselekvést kezdeményező személy nem képes mindig hatással lenni.
A cselekvést motiváló szándék az,
 
amely meghatározza a Karmikus hatás minőségét.
 
Jó szándékkal végzett, de rossz eredményt adó cselekvés, jó karmikus következményeket von maga után.
 
A látszólag jó cselekvés pedig, amely rossz szándékkal lett elvégezve, rossz karmát fog eredményezni.
 
Rossz szándékkal végzett cselekvés a szitkozódás, átkozódás is.
 
A szidás alapja a gyűlölet, amely sértésből vagy irigységből fakad. A gyűlöletből fakadó szidás mély személyes bevonódást jelent a szidott személy életébe, ami a gyűlölködő embert a gyűlölet tárgyához - a gyűlölt személyhez - köti.
 
Nagyon mély negatív érzelmi átélés következik be, amellyel magunkra vonzzuk – letöltjük - a szidott személy karmáját, azaz a saját karmánk mellett még viselni fogjuk, a gyűlölt személynek járó összes negatív következményt is.
 
Negatív véleményünket megfogalmazhatjuk, de az átkozódást, a szidást, és a gyűlölet vezérelte cselekvést, a saját érdekünkben, a fentiek miatt kerülni kell!
 
Nagyon fontos, hogy a rendszeres gyakorláson túl - amelynek az lesz a hatása, hogy kiemel a karma körből - személyes tudatossággal is törekednünk kell arra, hogy a mindennapi cselekvésünkkel egyre kevesebb karmát hozzunk létre.
 
A rendszeresen végzett csikung gyakorlatok, a Karmánkra gyakorolt hatásuk miatt, átalakítják ugyan a belső gondolkodásunkat, de a folyamat felgyorsításához nélkülözhetetlen az a tudatosság, amellyel uralmunk alá vonhatjuk, a korábban rosszul begyakorolt „karma termelő” reakcióinkat.
 
Vigyáznunk kell, mit mondunk, és mit, milyen szándékkal cselekszünk.
 
Ha nem vigyázunk tudatosan a cselekedeteinkre, és folyamatosan termeljük magunknak a következményeket, azaz a Karmát, akkor hiába gyakorlunk rendszeresen, és hiába érvényesül a gyakorlatok Karma tisztító hatása, úgy érezzük, hogy nem fejlődünk, mert a gyakorlás által kialakított Rend, a Karma által szennyeződik, és visszaesünk a kiinduló pont szintjére.
 
Bármit teszünk, vagy nem teszünk, Karmát teremtünk. Nincs más út számunkra, mint a kiemelkedés ebből a körből, amely, Lao-ce után, csak a „nem cselekedve cselekvés” útján érhető el.
 
 
 
őrizzük a szív nyugalmát!

 
 

 
Vissza az előző oldalra

 
  
 
csikung oldalképek